Vedtægter for Nationalpartiet

§ 1. Navn

Partiets navn er Nationalpartiet. Partiet har hjemsted i Hvidovre kommune.

§ 2. Formål

Nationalpartiets formål er, at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik lokalt, nationalt og internationalt.

§ 3. Medlemskab

Stk. 1. Man bliver optaget som medlem i Nationalpartiet, ved at tilslutte sig Nationalpartiets formål og politik.

Stk. 2. Medlemskab af Nationalpartiet foregår ved indbetaling af kontingent, som er fastsat ved årsmødet. Medlemskabet er gyldig i et år fra indbetalingstidspunktet.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan ved særlige tilfælde fastsætte et lavere kontingent.

Stk. 4. For nye medlemmer kræves fire måneders medlemskab for opnåelse af stemmeret og valgbarhed. Dispensation kan gives af bestyrelsen.

Stk. 5. Man skal være fyldt 14 år for at blive medlem af Nationalpartiet. Man kan desuden ikke være medlem af et andet politisk parti.

Stk. 6. Et medlem kan blive nægtet optagelse af lokalforeningsbestyrelsen. Denne beslutning skal til godkendelse hos hovedbestyrelsen.

§ 4. Hovedbestyrelsen

Stk. 1. Nationalforeningen ledes af hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen består af 7 medlemmer valgt på den stiftende generalforsamling. Her vælges også formand og næstformand.

Efter folketingsvalg og kun ved valgte folketingsmedlemmer, sammensættes bestyrelsen af:
1. Partiets formand og næstformand.
2. Medlemmer af folketingsgruppen, dog højst fem medlemmer.
3. Til årsmødet vælges højst fem medlemmer, som ikke må være medlemmer af Folketinget.
4. Antallet af valgte medlemmer på årsmødet følger antallet af valgte folketingsmedlemmer.

Stk. 3. Partiets formand er formand for hovedbestyrelsen.

Stk. 3.1. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv. Hovedbestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til behandling, eller varetagelse af særlige opgaver.

Stk. 4.1. Hovedbestyrelsen bærer ansvaret for Nationalpartiets organisation og dennes opbygning. Hovedbestyrelsen kan efter behov ansætte hjælp til varetagelse af det organisatoriske arbejde.

 Stk. 4.2. Hovedbestyrelsen behandler budget og regnskab.
Hvert år fremlægges lokalforeningernes regnskab for hovedbestyrelsen til orientering.

Stk. 4.3. Hovedbestyrelsen koordinerer arbejdet mellem de enkelte lokalforeninger.

Stk. 5. Hovedbestyrelsen forestår godkendelse af opstilling af kandidater til kommunalbestyrelsen i de lokale kommuner.

Stk. 5.1. Det er hovedbestyrelsens opgave, at der foretages opstilling af folketingskandidater, regionrådskandidater og kandidater til EU på et opstillingsmøde, fastsat af hovedbestyrelsen selv.
Valg af opstillingsform i forhold til valgloven vælges af hovedbestyrelsen.

Stk. 5.2. Hovedbestyrelsen skal godkende personer valgt fra andre partier og lister, hvis de ønsker at indtræde i Nationalpartiet. Hovedbestyrelsen kan inkludere og eskludere hovedbestyrelsesmedlemmer i startfasen. Ligeledes kan hovedbestyrelsen i startfasen ved et flertal foretage ændringer og beslutninger andet end det i vedtægterne beskrevne for partiets bedste.

Stk. 6. Lokalforeningerne har standardvedtægter udarbejdet af hovedbestyrelsen.

§ 5. Kontingent m.v.

Stk. 1. Kontingent fastsættes af hovedbestyrelsen på årsmødet. I startfasen fastsættes kontingent af hovedbestyrelsen.

Stk. 1.1. Kontingentet indbetales til Nationalforeningen i henhold til regler fastsat af hovedbestyrelsen.

Stk. 1.2. Alle kontingentindbetalinger administreres centralt.

§ 6. Tegningsret

Nationalpartiet tegnes af formanden alene og næstformand alene, eller 4 andre medlemmer af hovedbestyrelsen tilsammen. 
Formand, næstformand og kasserer er alene og hver især befuldmægtiget til at handle på partiets vegne i alle organisatoriske forhold, herunder partiets bankforbindelser med ind- og udbetalinger, digital signatur, netadgang m.m.

§ 7. Lokalforeninger og vedtægter

Stk. 1. Nationalforeningens vedtægter er øverste myndighed for lokalforeningernes vedtægter.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen udarbejder standard vedtægter for lokalforeningerne. Dette gælder ligeledes eventuelle vedtægtsændringer.

Stk.3. I hver kommune søges med bistand af hovedbestyrelsen oprettet en lokal vælgerforening,
som ledes af en bestyrelse bestående af formand og næstformand samt minimum tre medlemmer, der alle vælges på den årlige generalforsamling. En forudsætning for oprettelse af en lokalforening er, at foreningen består af minimum 20 medlemmer med bopæl i kommunen. Hovedbestyrelsen kan dog dispensere herfra.

Stk. 4. Der kan etableres en lokalforening pr. kommune. I de største byer og kommuner kan der etableres underafdelinger af foreningen.

Stk. 5. Lokalforeningen har ansvaret for opstilling af kandidater til kommunalbestyrelsen og arrangerer opstillingsmøde.

Stk. 6. Oprettelse af bankkonto for den lokale forening, oprettes central fra Nationalforeningen jf. § 6.

§ 8. Årsmødet

Stk. 1. Nationalpartiets øverste myndighed er årsmødet, som skal afholdes hvert år.

Stk. 2. Tidspunkt og stedet for årsmødets afholdelse, samt retningslinjerne for årsmødets afvikling fastsættes af hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Der kan afholdes ekstraordinært årsmøde, hvis et flertal af hovedbestyrelsen, herunder formanden, eller trefjerdedele af partiets lokalforeningsformænd anmoder derom.

Stk. 3.1. Ekstraordinært årsmøde afholdes senest 60 dage efter anmodning er modtaget af hovedbestyrelsens formand.

Stk. 4. Stemmeberettigede på årsmødet er:

Delegerede for samtlige lokalforeninger, jf. § 9
Medlemmer af hovedbestyrelsen
Nationalpartiets folketingsgruppe, medlemmer af EU, regionsrådsmedlemmer, samt ministre.


Hovedbestyrelsen kan beslutte at give yderligere medlemmer stemmeret på årsmødet.

Stk. 5. Årsmødet kan kun træffe beslutninger, hvis mindst en tredjedel af de stemmeberettigede på årsmødet deltager i afstemningen.

Stk. 6. Hovedbestyrelsen er berettiget til at invitere gæster til at overvære årsmødet, idet dog alle medlemmer af Nationalpartiet, som gæster, har ret til at overvære årsmødet. Gæster kan af hovedbestyrelsen tillægges taleret, men ikke stemmeret.

Stk. 7 Årsmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af referenter.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af dirigenter.
4. Formandens beretning.
5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår og forelæggelse af budget for det løbende regnskabsår.
6. Fastlæggelse af kontingent i Nationalforeningen for det kommende regnskabsår, jf. § 5
7. Indkomne forslag.
8. Valg af formand.
9. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer, jf. § 4, samt suppleanter.
10. Valg af revisor.
11. Politisk forhandling.
12. Eventuelt.

Valg af formand og næstformand sker efter forslag fra hovedbestyrelsen.

De på årsmødet valgte hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.

Suppleanterne vælges ligeledes for to år ad gangen.

Stk. 8. Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være fremsendt til hovedbestyrelsen, senest 2 uger før mødets afholdelse.

Stk. 9. Indkaldelsesvarsel til årsmødet er på 4 uger.

§ 9. Delegerede til årsmødet

Stk. 1 Hver lokalforening har ret til foruden formand at sende en delegeret til årsmødet for hver påbegyndt 20 medlemmer.

Stk. 1.1. Hovedbestyrelsen kan dog for samtlige lokalforeninger fastsætte et højere, eller lavere antal delegerede i forhold til den enkelte lokalforenings antal medlemmer.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen meddeler hvert år hver lokalforening, hvor mange delegerede den enkelte lokalforening kan sende til årsmødet.

§ 10. Eksklusion

Stk. 1 Hovedbestyrelsen kan med trefjerdedels flertal ekskludere personer og lokalforeninger.

Stk. 2 Eksklusionen har omgående virkning.

Stk. 3. En ekskluderet person, eller forening kan ikke kræve eksklusionen fremlagt til et årsmøde.

§ 11. Vedtægtsændringer

Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på et årsmøde, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.
Dette gælder dog ikke for §13 vedtaget på den stiftende generalforsamling.

§ 12. Afstemningsregler

Hovedbestyrelsen fastsætter regelsæt for afstemninger.

§ 13. Stiftende generalforsamling

Hovedbestyrelsen er valgt til og med de næste to folketingsvalg. Dette er blevet ekstraordinært besluttet på den stiftende generalforsamling for at sikre bedst mulige opstartbetingelser.


Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management