Mærkesager

  • 24 års reglen skal afskaffes
  • Tilknytningskravet skal afskaffes
  • Ingen forbud mod religiøse symboler
  • Mere kvalitet i folkeskolen - skolereformen skal revurderes
  • Flere varme hænder i sundhedsvæsenet
  • Mere afbureaukratisering i den offentlige sektor og mere tillid til de offentlige ansatte


24 års reglen og tilknytningskravet skal afskaffes

Nationalpartiet går ind for retten til at vælge sin egen kærlighed og ægtefælle. Nationalpartiet mener, at det er udansk at diktere hvornår og med hvem mennesker må gifte sig. Nationalpartiet mener, at det er paradoksalt hvordan ytringsfriheden så smukt blomstrer, men at friheden til at vælge sin partner så ikke er en selvfølge. Det unikke, smukke og allermest basale for et menneske er jo at elske, og denne mulighed tages fra os.

I et påstået forsøg på at beskytte den enkeltes ret til frit at vælge ægtefælle, er alle danskere under 24 år på nuværende tidspunkt afskåret fra at kunne gifte sig med udlændinge . Nationalpartiet betragter det som en basal menneskerettighed, at man frit kan vælge sin partner og vi mener derfor, at 24 års reglen skal afskaffes. Det ville være fint, hvis vi i Danmark havde en effektiv politik til at bekæmpe tvangsægteskaber, men faktum er, at 24-årsreglen på ingen måde forhindrer tvangsægteskaber og har så store sociale bagsider, at den bør afskaffes.

Lige så vigtigt mener Nationalpartiet, at tilknytningskravet skal fjernes helt, da det også strider imod de danske frihedsidealer.

Der bør i stedet være flere kvalificerede sagsbehandlere i kommunerne, flere dedikerede ressourcer hos politi og på tilholdssteder, samt øget vilje til at retsforfølge forældre og andre familiemedlemmer i grove tilfælde.

Ingen forbud mod religiøse symboler

Nationalpartiet går ind for religionsfrihed. Den højreorienterede politiske agenda, som mange partier har taget på sig, rykker hele tiden grænserne og idealerne for hvad det vil sige at kunne praktisere sin religion i vort samfund. Vi mener her, at de danske værdier er under angreb. Mange partier er her unødvendigt med til at segregere frem for at fokusere på fællesskabet. Bidraget til det danske fællesskab er en indsats som både danskere OG kulturelle danskere har ansvar for og hvis vi ikke lærer at acceptere hinandens forskelligheder får vi aldrig vore gode danske værdier igen.

Nationalpartiet mener derfor, at alle skal have ret til at færdes på gaden uanset hvilke religiøse eller kulturelle symboler de bærer. Nationalpartiet er ligeledes imod forbud mod religiøse symboler i det offentlige rum.

Der kan dog være tilfælde, hvor en arbejdsplads arbejder ud fra en hvis genkendelighed og her bør man strække sig langt for at udvise respekt for andre menneskers forskellighed. I disse tilfælde kunne man evt. tilbyde uniformer, som tager hensyn til deres behov.

Mere kvalitet i folkeskolen - skolereformen skal revurderes

Nationalpartiet mener, at de reformer, vi implementerer allerede i folkeskolen, er afgørende for Danmarks fremtid. I Nationalpartiet mener vi, at der skal være øget fokus på kvaliteten i undervisningen på vores folkeskoler. Danmark rasler ned af OECDs nyeste liste over lande, der investerer i folkeskolen. For at ledere, lærere og pædagoger sammen kan løfte den nye opgave, som er trådt i kraft tidligere i år, kræver det, at den nødvendige opkvalificering følger med. Lederne har en afgørende rolle i den nye folkeskolereform, men samtidig bliver der færre og færre af dem.

I perioden 2002 til 2013 er udgifterne pr. elev til undervisningen i de almindelige folkeskoler faldet med 13 pct. I modsætning til mange af de lande, vi normalt sammenligner os med, investerer Danmark mindre i folkeskolen målt på udgifter per elev. Norge og Sverige bruger markant flere penge på eleverne.

Fra 2011 til 2013 faldt udgifterne pr. elev i alt til både undervisningen på de almindelige skoler og undervisningen på specialskolerne. De penge, der er sparet på specialskolerne, er således ikke blevet tilført de almindelige skoler til støtte for inklusionen. Rigtig mange kommuner lægger op til at spare direkte på folkeskolen til næste år på trods af, at man netop har implementeret en historisk stor skolereform med mange nye opgaver og en længere skoledag for eleverne. Stort set ingen kommuner vil investere i folkeskolen.

Fra august 2009 til august 2013 er antallet af lærere i folkeskolen faldet med 6132 personer, svarende til 11 pct. Elevtallet i folkeskolen er i samme periode kun faldet med tre procent. 62% af forældrene mener at inklusionen forringer deres børns udbytte af undervisningen. 67% af lærerne overvejer at skifte job.

Derfor mener Nationalpartiet, at hele skoleområdet skal tilføres flere ressourcer i form af blandt andet opkvalificering. Samtidig skal der finde en afbureaukratisering sted, således at de professionelle kan fokusere på deres primæropgaver. Nationalpartiet vil derfor føre en inkluderende politik, som er baseret på tryghed og tillid til de professionelle på området, så vi sammen kan løfte denne opgave. 

Flere varme hænder i sundhedsvæsenet

Nationalpartiet arbejder for et offentligt system hvor mennesker er en reel prioritering. Sundhedssystemet skal have en høj prioritet, da 95 ud af 100 danskere hvert år er i kontakt med sundhedsvæsenet enten via sygehuset, egen læge, speciallæger eller tandlæger. 2,6 millioner danskere behandles hvert år på et sygehus og herudover er 120.000 patienter i psykiatrien. Alle mennesker som har haft en sygdom eller anden lidelse tæt på livet, ønsker den bedste behandling. Dette gælder ikke blot for sig selv, men også for deres kære. En af de mest unikke danske værdier er jo netop, at vi har et sundhedssystem, der ikke lader de syge i stikken.

Flere eksperter på området og vigtigst af alt en overvejende del af læger og sygeplejesker udtaler dog, at de massive besparelser i sundhedsvæsenet nu vil forringe kvaliteten af patientbehandlingen, der i stor grad er en del af danskernes hverdag. Nationalpartiet mener, at vi i aldrig må negligere kvaliteten af de lidendes behandling.

Vi skal på den ene side anerkende, involvere og have tillid til alle de mennesker der dagligt arbejder inden for sundhedsvæsenet med det formål at sikre en ordentlig og værdig behandling til befolkningen. Vi skal på den anden side lytte og agere på de mennesker, der til dagligt modtager vores sundhedsydelser, således at der eksisterer en reel sammenhængskraft i sundhedsvæsenet, der er baseret på at alle mennesker, uanset ståsted, bliver tilgodeset.

Hvad vil vi prioritere? Hvis valget går på færre varme hænder, fordi Danmark ikke har råd til at have flere - så vil Nationalpartiet sige;

Mennesket først, døde ting derefter.

Mere afbureaukratisering i den offentlige sektor og mere tillid til de offentligt ansatte

Nationalpartiet kæmper for et Danmark, et værdisæt og en overbevisning om, at den menneskelige relation danner rammen for et sundt og stærkt samfund. Nedskæringer på offentligt ansatte og en bureaukratisering er med til at skabe et mislighold i de ydelser, vi skaber for vores borgere.

Vi udfører f.eks. besparelser og effektiviseringer på ældreområdet men glemmer, at de effektiviseringer bl.a. bidrager til at vores ældre bliver mere ensomme. Ældre Sagen beretter om en stor gruppe af ældre som føler sig ensomme. Det er udansk at forsømme de mennesker, der har været med til at opbygge vort samfund. Vi skylder dem at leve et godt og værdigt liv.

Senest viser et svar fra Finansministeriet til Folketinget, at på bare to år er antallet af ansatte i kommunerne faldet med omkring 17.000. Dette fordrer ikke en bedre kvalitet i det offentlige system uanset hvordan, man legitimerer faldet i antal ansatte.

Unødvendig bureaukratisering er medskabende til den uhensigtsmæssige udvikling, vi i øjeblikket oplever i den offentlige sektor. Der er alt for mange kolde hænder og for få varme hænder. Der findes mange af disse tilfælde. I jobcentrene er socialrådgiverne presset af administrative opgaver, der gør at de kun reelt bruger 1/5 af tiden på kontakt med borgeren. Dette betyder jo, at borgeren ikke får tilstrækkelig vejledning og sagsbehandling, så denne kommer hurtigere ud i job. På institutionerne bliver pædagoger og lærere presset mere og mere af de reformer, som bliver trukket ned over hovedet på dem i form af færre varme hænder og mere bureaukrati. Vi skal løbe hurtigere for mindre.

Det er kommet til et punkt, hvor det ikke er forsvarligt længere. Nationalpartiet mener derfor, at man i meget højere grad bør udvise tillid til de ansatte inden for den offentlige sektor. Der skal indføres en langt højere inkluderende politik, hvor man i samspil med parterne i den offentlige sektor gør brug af deres know-how, således at kvalitet i velfærdsydelserne opnår den højest mulige standard.


Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management